header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

ALV najaar 2015

3-2-2016

Aan het einde van afgelopen jaar hebben we weer de najaars-ALV gehouden. Hoewel de opkomst een beetje tegenviel omdat er wel belangrijke zaken op de agenda stonden, was het een goede vergadering.

Naast reguliere zaken als de (financiële) verantwoording van het bestuur voor het seizoen 2014-2015, stonden de voorstellen voor de te wijzigen Statuten van de club, een vernieuwd huishoudelijk reglement, een gedragscode, een tuchtreglement en beleid inzake discriminatie en (seksuele) intimidatie op de agenda. Al deze stukken zijn waar nodig toegelicht aan en besproken met de aanwezige leden, en daarna (behoudens één typefout) zonder wijzigingen goedgekeurd.

Deze documenten vormen het geheel waarop de rechten en plichten van leden, vrijwilligers en bezoekers van de club gebaseerd zijn. Ten einde zeker te zijn dat ook niet-leden die taken als coach, trainer en/of begeleider uitvoeren juridisch onder deze documenten vallen is aan de vergadering een procedure voorgelegd waarin deze vrijwilligers zich vrijwillig onderwerpen aan bovengenoemde documenten en aan vergelijkbare documenten van de KNHB. De vergadering heeft deze procedure aangenomen.

Al deze documenten hebben betrekking op het heden en op de toekomst. Wij hebben met de aanwezigen ook gesproken over de zgn. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor de taken die een lid of vrijwilliger op de club uitoefent. De vergadering heeft besloten dat aan iedereen die een clubtaak met kinderen uitoefent een VOG gevraagd zal worden. De club zal dit proces faciliteren, nadere informatie hierover volgt. Voor leden en vrijwilligers die alleen oudertaken uitoefenen (bardienst, rijden) geldt dit niet.

Met deze besluiten zijn de belangrijkste documenten weer up to date. Wel brengt dit een aantal grote administratieve acties met zich mee. Wij zullen manieren zoeken om dit zo soepel en zo eenvoudig mogelijk te organiseren. Om dit goed te laten verlopen vragen wij u allen om uw medewerking.

Om te zorgen dat het niet alleen zgn. "papieren tijgers” blijven heeft Arend Wouwenaar op zich genomen een werkgroep te vormen waarmee (bijvoorbeeld) de gedragscode gaat leven bij de leden, de vrijwilligers en ook bij de bezoekers van onze MHC Leeuwarden.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg! 

Namens het bestuur, Ernst Vasbinder


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden